A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.04.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawienie układu strony

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
TEATRU
im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

SPIS TREŚCI


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.....................................................3


II.ZADANIA TEATRU.....................................................................4


III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY ORGANIZACJI TEATRU.......5


IV. KIEROWNICTWO TEATRU .......................................................6


V. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE - ZAKRES DZIAŁANIA..........................12


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE..................................................17


ZAŁACZNIK NR 1 – SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ TEATRU.......18


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.
1. Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Częstochowa.
2. Podstawę prawną działania Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie stanowią:
1) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,
2) akt o jego utworzeniu,
3) Statut Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie nadany przez organizatora,
4) inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
5) niniejszy Regulamin.

§ 2.

Użyte w Regulaminie organizacyjnym określenia oznaczają:
1) Regulamin – Regulamin organizacyjny Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
2) Organizator – Gminę Częstochowa,
3) Teatr – Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
4) Statut – Statut Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
5) Dyrektor – Dyrektora Teatru
6) Zastępca Dyrektora – Zastępcę Dyrektora ds. Artystycznych Teatru,
7) Dyrekcja – Dyrektora i Zastępcę Dyrektora
8) Główny Księgowy – Głównego księgowego Teatru,
9) Kadra kierownicza Teatru – Dyrektora, Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, kierowników działów,
10) Komórka organizacyjna – komórkę organizacyjną Teatru tj. samodzielne stanowisko pracy, wieloosobowe stanowisko pracy, zespół, dział,
11) Pracownicy – osoby zatrudnione w Teatrze na podstawie stosunku pracy.

ROZDZIAŁ II
ZADANIA TEATRU

§ 3.
1. Do podstawowych zadań Teatru jako instytucji kultury należy:
1) tworzenie, upowszechnianie oraz ochrona sztuki i kultury teatralnej poprzez:
a) przygotowywanie spektakli teatralnych na podstawie utworów dramatycznych oraz scenicznych adaptacji innych gatunków literackich autorów polskich i zagranicznych,
b) wystawianie przygotowanych spektakli teatralnych zarówno w siedzibie Teatru jak i poza nią, w tym w ramach upowszechniania kultury w terenie oraz w ramach wymiany z instytucjami kultury w kraju i za granicą,
c) organizowanie, w siedzibie Teatru i poza nią, widowisk, koncertów i spotkań upowszechniających kulturę teatralną.
d) edukację teatralną dzieci i młodzieży,
e) uczestnictwo w festiwalach i przeglądach teatralnych,
f) udział w integracji środowiska twórców i wykonawców kultury teatralnej polegający na zapraszaniu artystów z kraju i zagranicy do udziału w tworzeniu i wykonywaniu spektakli oraz uczestnictwo pracowników artystycznych Teatru w imprezach kulturalnych organizowanych przez inne instytucje kultury,
2) prowadzenie gospodarki finansowej Teatru na podstawie planu działalności z uwzględnieniem dotacji organizatora.
2. Organizację i porządek w procesie pracy, szczegółowe zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń ze stosunku pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Teatru, jako pracodawcy, i pracowników określają odrębne przepisy, w tym regulaminy wewnętrzne.


ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNAI ZASADY ORGANIZACJI TEATRU

§ 4.

1. Na czele Teatru stoi Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:
1) Zastępca Dyrektora,
2) Główny Księgowy,
3) Dział Techniczny
4) Dział Promocji i Sprzedaży,
2. Zastępcy Dyrektora podlega bezpośrednio Dział Artystyczny.
3. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział Finansowo – Administracyjny
4. W strukturze organizacyjnej działów wyodrębnia się samodzielne stanowiska pracy, wieloosobowe stanowiska pracy, zespoły.
5. Schemat struktury organizacyjnej Teatru stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5.

W organizacji wewnętrznej Teatru obowiązują następujące zasady:
1) zasada bieżącej współpracy, według której wszystkie komórki organizacyjne współdziałaj ze sobą, udzielają sobie wzajemnej pomocy, wyjaśnień i informacji,
2) zasada tworzenia struktur organizacyjnych i podziału pracy według specjalizacji, co oznacza, że:
a) poszczególnym komórkom organizacyjnym powierza się do wykonania
zadania i czynności związane ze sobą lub o zbliżonej tematyce,
b) kierownik komórki organizacyjnej dokonuje szczegółowego podziału zadań pomiędzy podległych pracowników,
3) zasada bezpośredniej nadrzędności i podległości, zgodnie, z którą przełożony, działając w granicach posiadanych kompetencji, ma prawo wydawać polecenia służbowe podległym pracownikom, którzy zobowiązani są wykonywać te polecenia.
4) zasada zastępstw, według której:
a) w razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go stały zastępca, a w przypadku braku stałego zastępcy inna osoba wyznaczona przez bezpośredniego przełożonego,
b) kierownik komórki organizacyjnej, w czasie nieobecności podległego pracownika powierza jego czynności pracownicze w całości innemu pracownikowi lub rozdziela je pomiędzy kilku pracowników,
5) zasada protokólarnego przekazywania stanowisk kierowniczych w przypadku zmian osobowych na stanowiskach kierowniczych.

ROZDZIAŁ IV
KIEROWNICTWO TEATRU

§ 6.

1. Dyrektor zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad realizacją wszystkich statutowych celów i zadań Teatru w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury teatralnej.
2) nadzór nad prawidłowym i efektywnym prowadzeniem gospodarki finansowej Teatru, w tym:
a) zatwierdzanie planu działalności Teatru,
b) akceptacja rocznych sprawozdań finansowych,
c) zatwierdzanie planów inwestycji i remontów,
d) tworzenie i gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych,
e) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia funduszu załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz innych fakultatywnych funduszy przewidzianych w art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustalanie zasad ich gospodarowania zgodnie ze wskazanymi przepisami,
f) podejmowanie decyzji w zakresie dysponowania środkami funduszu wynagrodzeń,
3) nadawanie Teatrowi regulaminu organizacyjnego w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa,
4) ustalanie szczegółowych kompetencji Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego oraz ustalanie i zatwierdzanie zakresów działania osób kierujących komórkami organizacyjnymi Teatru,
5) przyznawanie Zastępcy Dyrektora i Głównemu Księgowemu oraz kierownikom bezpośrednio podległych działów wynagrodzeń za pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
6) przyznawanie premii i nagród indywidualnych kierownikom bezpośrednio podległych działów oraz zatwierdzanie premii i nagród pozostałym pracownikom Teatru zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu wynagradzania pracowników Teatru,
7) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy wraz z prawem udzielania Zastępcy Dyrektora i Głównemu Księgowemu pełnomocnictw do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy,
8) uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie wykonywania obowiązków kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 223 z 2007 roku, poz. 1655 ze zmianami),
9) współpraca z:
a) okręgowymi inspektoratami pracy,
b) urzędami kontroli skarbowej i urzędami skarbowymi,
c) organami ścigania,
d) środkami masowego przekazu,
10) reprezentowanie Teatru przed sądami powszechnymi,
11) składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
12) dysponowanie rachunkami bankowymi Teatru i składanie wszelkich oświadczeń woli związanych z otwarciem i zamknięciem rachunków bankowych na rzecz Teatru,
13) nadzór nad przestrzeganiem w Teatrze obowiązujących przepisów prawa,
14) współpraca z działającymi w Teatrze związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami twórczymi i zawodowymi,
15) administrowanie danymi osobowymi w Teatrze,
16) podejmowanie decyzji w sprawie powoływania Rady Artystycznej w trybie i na zasadach określonych w zarządzeniu Dyrektora.

3. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego oraz innych pracowników do reprezentowania Teatru i podejmowania decyzji w imieniu Dyrektora, w określonych przez niego sprawach.
4. Upoważnienia, o których mowa w ust. 3 wydawane są w formie pełnomocnictw.
5. Instrumentem zarządzania są wydawane przez Dyrektora akty kierownictwa wewnętrznego, tj.:
1) zarządzenia normujące sprawy związane z działalnością Teatru,
2) decyzje normujące zagadnienia niższej rangi niż zarządzenia,
3) polecenia zawierające doraźne zadania do wykonania przez określone komórki organizacyjne i stanowiska oraz terminy realizacji tych zadań,
4) pisma okólne zawierające wyjaśnienia,
5) komunikaty informacyjne.

§ 7.
1. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy, podległych mu bezpośrednio: Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz pozostałej kadry kierowniczej
2. Pomocniczą komórką organizacyjną, podległą bezpośrednio Dyrektorowi jest Sekretariat.

§ 8.

1. Kadra kierownicza Teatru, realizując ustawowe i statutowe cele Teatru, działają w ścisłej współpracy według zasad organizacyjnych określonych w Regulaminie.
2. Kadra Kierownicza Teatru współdziałają w szczególności w zakresie:
1) dbania o właściwy wizerunek Teatru i jego stały rozwój w zakresie działalności kulturalnej,
2) przestrzegania zasad prawidłowej i efektywnej gospodarki finansowej Teatru,
3) planowania i organizowania pracy podległych komórek organizacyjnych oraz nadzoru nad ich prawidłowym funkcjonowaniem i właściwym współdziałaniem,
4) stwarzania warunków rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników,
5) dokonywania merytorycznych ocen pracowników,
6) nadzoru nad przestrzeganiem w Teatrze wszelkich obowiązujących przepisów prawa.


§ 9.

1. Zastępca Dyrektora działa na polecenie, w porozumieniu i konsultacji z Dyrektorem. Do jego kompetencji i odpowiedzialności należy w szczególności:
1) budowa repertuaru Teatru, planowanie poszczególnych premier i obsad realizacyjnych,
2) opracowywanie projektów programów artystycznych i planów repertuarowych długoterminowych oraz przestawianie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi,
3) nadzór nad realizacją programów artystycznych i planów repertuarowych zatwierdzonych przez Dyrektora,
4) budowa i kształtowanie rozwoju zespołu artystycznego,
5) zatwierdzanie planów bieżącej pracy artystycznej, w tym miesięcznych planów repertuarowych opracowywanych przez koordynatora pracy artystycznej,
6) nadzór i koordynacja pracy podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych,
7) wykonywanie, zastrzeżonej Statutem, funkcji pełnomocnika Teatru przy dokonywaniu czynności prawnych,
8) współdziałanie z pozostałymi członkami kierownictwa Teatru w zakresie określonym w § 8 ust. 2 Regulaminu,
9) wykonywanie wszelkich innych czynności zleconych przez Dyrektora, w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
10) nadzorowanie poziomu artystycznego wydawnictw teatralnych,
11) pod nieobecność Dyrektora zastępowanie go we wszystkich sprawach dotyczących działalności artystycznej,
12) uczestnictwo w działaniach Teatru w zakresie sponsoringu, public relations, promocji, reklamy, sprzedaży, organizacji widowni, druku wydawnictw.


§ 10.

1. Główny Księgowy działa w porozumieniu, konsultacji i na polecenie Dyrektora.
2. Do kompetencji i odpowiedzialności Głównego Księgowego należy w szczególności:
1) nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowaniem planu finansowego działalności Teatru,
2) analiza:
a) wykonania planu finansowego,
b) realizacji zadań finansowo – rzeczowych,
c) kosztów i przychodów,
d) zobowiązań i należności.
3) Przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań wynikających z analiz wymienionych w pkt 2), co najmniej raz w miesiącu oraz na każde żądanie Dyrektora,
4) prowadzenie rachunkowości Teatru dotyczącej działalności gospodarczej, inwestycyjnej, socjalnej oraz prowadzenie rachunkowości innych funduszy tworzonych i prowadzonych w Teatrze w sposób zapewniający;
a) właściwy przebieg operacji gospodarczych,
b) bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający;
c) terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości finansowej, raportów na użytek wewnętrzny – dla celów zarządzania oraz dla instytucji zewnętrznych,
d) ochronę mienia należącego do Teatru w szczególności poprzez terminowe i prawidłowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za powierzone mienie,
e) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
5) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez komórki organizacyjne Teatru,
6) zapewnienie - pod względem finansowym - prawidłowości umów zawieranych przez Teatr,
7) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
8) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia spornych roszczeń oraz spłaty zobowiązań,
9) analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Teatru,
10) tworzenie i wykonywanie planu finansowego najmu i dzierżawy składników majątkowych Teatru,
11) pozyskiwanie dodatkowych funduszy na działalność Teatru ze sponsoringu oraz funduszy, o które Teatr może się ubiegać bezpośrednio,
12) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji kadrowej Teatru,
13) nadzorowanie prawidłowej archiwizacji dokumentów finansowo – księgowych Teatru,
14) nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej,
15) wykonywanie, zastrzeżonej Statutem, funkcji pełnomocnika Teatru przy dokonywaniu czynności prawnych,
16) współdziałanie z Dyrekcja w zakresie określonym w § 8 ust. 2 Regulaminu,
17) dokonywanie czynności związanych z ubezpieczeniami majątkowymi Teatru,
18) zawieranie umów na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
19) wykonywanie wszelkich innych czynności należących do kompetencji Głównego Księgowego, a zleconych przez Dyrektora, w tym również na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

§ 11.
1. Kadrę kierowniczą Teatru stanowią także podlegli bezpośrednio Dyrektorowi kierownicy działów.
2. Kierownicy działów kierują, nadzorują i koordynują pracę podległych działów.
3. Kierownicy działów odpowiadają w szczególności za:
1) terminowość i jakość pracy wykonywanej osobiście oraz przez podległych pracowników,
2) rozwój zawodowy pracowników, w tym zapewnienie fachowego instruktażu na każdym stanowisku pracy w kierowanym dziale,
3) podejmowane w kierowanej komórce organizacyjnej działania rodzące skutki finansowe,
4) przestrzeganie dyscypliny pracy,
5) przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
6) powierzone składniki majątku w podległym dziale i właściwe ich użytkowanie,
7) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi dla potrzeb działu.
4. Kierownicy działów realizują odpowiednio postanowienia § 5 oraz zasadę współdziałania określoną w § 8 ust. 2 ponosząc odpowiedzialność przed Dyrektorem za efektywność podejmowanych decyzji, ich skutki finansowe i zgodność z obowiązującymi przepisami,
5. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla kierowników działów ustala Dyrektor.

ROZDZIAŁ V
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE – ZAKRES DZIAŁANIA

§ 12.

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

1. Zastępca Dyrektora organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę Działu Artystycznego
2. W skład Działu Artystycznego wchodzą:
1) Zespół Aktorski
2) Pomocniczy zespół artystyczny,
3) stanowisko Koordynatora pracy artystycznej
4) samodzielne stanowisko Sekretarza literackiego,
5) samodzielne stanowisko Plastyka – fotografika.
3. Do zadań Zespołu Aktorskiego należy w szczególności:
1) przygotowanie powierzonych ról scenicznych wg wskazań realizatorów przedstawienia poprzez pracę indywidualną i próby zespołowe, zgodnie z harmonogramem prób Teatru,
2) uczestnictwo w spektaklach i widowiskach odbywanych zarówno w siedzibie Teatru, jak i poza nią, w ramach upowszechniania kultury w terenie oraz wymiany z instytucjami kultury w kraju i za granicą, zgodnie z planem repertuarowym Teatru.
3) udział w sesjach zdjęciowych, nagraniach, rejestracjach i transmisjach dla celów promocyjnych i archiwalnych,
4) aktywne włączanie się i uczestnictwo w działaniach promocyjnych Teatru,
5) kształtowanie dobrego wizerunku Teatru.
4. Do zadań Pomocniczego Zespołu Artystycznego, w skład którego wchodzą suflerzy - inspicjenci, należy w szczególności:
1) uczestnictwo, poprzez obsługę inspicjencko - suflerską, w próbach i przedstawieniach wystawianych przez Teatr,
2) kontrola przygotowania i realizacja technicznej obsługi spektakli.
5. Do głównych zadań Koordynatora pracy artystycznej należy;
1) opracowywanie i koordynacja harmonogramów obsad prób i przedstawień granych przez Teatr,
2) koordynacja przedstawień wyjazdowych
3) koordynacja współpracy z artystami współpracującymi z Teatrem,
4) przygotowywanie egzemplarzy sztuk do prób,
5) uczestnictwo w opracowaniu okresowego repertuaru Teatru,
6) współpraca z ZAIKS i innymi podmiotami w zakresie praw autorskich.

6. Do zadań Sekretarza literackiego należy w szczególności;
1) wyszukiwanie i dostarczanie na polecenie Dyrekcji określonych dzieł literackich,
2) archiwizowanie dokumentacji związanej z działalnością artystyczną Teatru,
3) współpraca z wydawnictwami dokumentującymi wydarzenia z życia teatralnego w kraju,
4) opracowywanie tekstów druków i wydawnictw teatralnych oraz nadzór nad jakością edytorską tych wydawnictw i druków,
5) opracowywanie rocznych planów kompleksowej edukacji teatralnej oraz – po zaakceptowaniu ich przez Dyrekcję – nadzór merytoryczny nad ich realizacją,
6) koordynacja działań związanych z udziałem Teatru w festiwalach i przeglądach teatralnych,
7) współpraca z Działem Promocji i Sprzedaży w zakresie działalności informacyjnej na temat przedsięwzięć artystycznych Teatru

7. Do zadań Plastyka – fotografika należy w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji fotograficznej Teatru,
2) redakcja graficzna druków i wydawnictw teatralnych oraz sprawowanie nadzoru plastycznego w tym zakresie,
3) opracowywanie strategii i nadzór nad jej realizacją w zakresie reklamy wizualnej Teatru,
4) aktualizacja strony internetowej Teatru.

§ 13.

DZIAŁ TECHNICZNY
1. Dział Techniczny wykonuje wszystkie czynności techniczne związane z przygotowaniem przedstawień, zarówno w siedzibie jak i poza siedzibą Teatru, zabezpiecza od strony technicznej działalność innych jednostek organizacyjnych Teatru i obsługę techniczną imprez zleconych oraz dba o stan wszystkich urządzeń technicznych w Teatrze

2. Działem Technicznym kieruje Kierownik Techniczny.

3. W Dziale Technicznym wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
1) Zespół Pracowników Produkcji Artystycznej i Eksploatacji Obiektu w skład którego wchodzą następujące – jedno i wieloosobowe stanowiska:
a) Stolarze,
b) Ślusarze,
c) Plastycy – modelatorzy,
d) Krawcowe,
e) Praczka
f) Zaopatrzeniowiec – kierowca.
2) Zespół Pracowników Obsługi Sceny i Imprez w skład którego wchodzą:
a) Elektrycy
b) Akustycy
c) Fryzjerzy - perukarze
d) Garderobiani
e) Rekwizytorzy,
f) Montażyści sceny

3) samodzielne stanowisko Specjalisty do Spraw remontów, inwestycji i eksploatacji obiektów teatralnych

4. Do zadań Działu należy w szczególności:
1) wykonywanie dekoracji, kostiumów, rekwizytów itp., ścisła współpraca ze scenografami i kostiumologami w zakresie bezpośredniego nadzoru nad produkcją artystyczną oraz powoływanie specjalistycznych komisji dopuszczających do eksploatacji scenografię i poszczególne elementy dekoracji scenicznych,
2) sporządzanie – w ścisłej współpracy z Głównym Księgowym – kosztorysów poszczególnych produkcji artystycznych,

3) zapewnienie bezpieczeństwa widzów i pracowników Teatru poprzez odpowiednie zabezpieczenie pod względem bhp i ppoż. scen, zaplecza, widowni oraz budynku Teatru, również w czasie imprez realizowanych przez Teatr w terenie,
4) remonty, bieżące naprawy i konserwacje pomieszczeń i budynków Teatru, a także kompleksowe działania związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz kontrola nad ich realizacją,
5) ochrona mienia Teatru,
6) prowadzenie rozliczeń elektroenergetycznych i cieplno – energetycznych,
7) zaopatrzenie pracowników Teatru w materiały biurowe, środki czystości i odzież roboczą,
8) wykonywanie wszelkich czynności związanych z konserwacją, przeglądami i dozorem urządzeń technicznych,
9) obsługa techniczna przedstawień teatralnych zgodnie ze wskazówkami reżysera, scenografa i inspicjenta,
10) naprawa i konserwacja elementów scenografii, rekwizytów i kostiumów oraz dbałość o ich właściwy stan w trakcie eksploatacji,
11) zapewnienie właściwego przechowywania elementów scenografii, kostiumów i rekwizytów,
12) zapewnienie pełnej i zgodnej z wymogami, sprawności technicznej urządzeń scenicznych
§ 14.

DZIAŁ PROMOCJI I SPRZEDAŻY

1. Dział Promocji i Sprzedaży prowadzi efektywną sprzedaż biletów, promocję i reklamę Teatru, organizację widowni oraz działania z zakresu public relations.
2. Działem kieruje Kierownik Działu Promocji i Sprzedaży, któremu podlegają bezpośrednio następujące stanowiska:
1) Organizatorzy widowni,
2) Specjaliści ds. promocji i sprzedaży,
3) Bileterzy/ szatniarze,
4) Kasjerzy biletowi.
3. Do zadań działu należy w szczególności:
1) prowadzenie wszelkich działań związanych z kształtowaniem właściwego wizerunku Teatru,
2) realizacja zadań związanych z organizacją widowni,
3) pozyskiwanie sponsorów jako źródła dodatkowych dochodów Teatru oraz nadzór nad realizacją zobowiązań Teatru wynikających z umów sponsoringowych,
4) prowadzenie reklamy Teatru,
5) planowanie i zapewnienie obsługi spektakli teatralnych i zdarzeń realizowanych przez Teatr,
6) koordynacja przedstawień wyjazdowych i prowadzenie działań impresaryjnych,
7) organizowanie różnego rodzaju form upowszechniania wiedzy o Teatrze,
8) opracowywanie i realizacja strategii promocyjnej w mediach.

§15.

DZIAŁ FINANSOWO – ADMINISTRACYJNY

1. Działem Finansowo – Administracyjnym kieruje Główny Księgowy,
2. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska:
1) Zastępca Głównego księgowego,
2) Księgowe,
3) Specjaliści ds. księgowości,
4) Stanowisko ds. Kadr,
5) Archiwista,
6) Kasjer kasy głównej,
7) samodzielne stanowisko do Spraw zamówień publicznych,
8) Pracownicy gospodarczy,
9) Sprzątaczki,
10) Portierzy – telefoniści.

3. Do zadań Działu należy w szczególności:
1) opracowywanie procedur księgowych, planu rzeczowego i finansowego oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych w Teatrze,
2) rozliczanie kosztów działalności finansowej Teatru,
3) sporządzanie bilansu i analiza działalności finansowej,
4) prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
5) prowadzenie rozliczeń finansowych Teatru,
6) regulowanie zobowiązań podatkowych,
7) przygotowywanie analiz i zestawień finansowych dla Dyrektora,
8) sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń i honorariów,
9) kontrola i akceptacja – pod względem finansowym – umów zawieranych przez Teatr,
10) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
11) najem pomieszczeń teatralnych i kontrola prawidłowości ich realizacji,
12) administrowanie i zarządzanie budynkami będącymi w dyspozycji Teatru,
13) zapewnienie realizacji zadań dotyczących zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie nie zastrzeżonym dla organizatora będącego jednocześnie właścicielem nieruchomości użytkowanych przez Teatr, ustalanie składu komisji przetargowych, prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,
14) bieżące naprawy i konserwacja pomieszczeń budynków Teatru oraz utrzymywanie porządku i czystości w Teatrze.
15) Ochrona mienia Teatru.
16) Kompleksowe prowadzenie spraw pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a szczególności:
a) prowadzenie akt osobowych pracowników oraz innej dokumentacji w sprawach pracowniczych,
b) kontrola prawidłowości ewidencji czasu pracy pracowników na podstawie dokumentacji dostarczonej przez poszczególne komórki organizacyjne,
c) prowadzenie działalności socjalnej,
d) wykonywanie wszelkich pozostałych spraw w zakresie działalności kadrowej.

§ 16.

SEKRETARIAT

1. Sekretariat jest pomocniczą komórką organizacyjną podległą bezpośrednio Dyrektorowi.
2. W sekretariacie zatrudnia się Asystenta Dyrektora
3. Do zadań sekretariatu w szczególności należy:
1) organizacja czasu i kalendarza Dyrektora i jego Zastępcy,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji,
3) przygotowanie i redagowanie pism i korespondencji,
4) prowadzenie ewidencji zarządzeń oraz innych aktów kierownictwa wewnętrznego,
5) prowadzeniem centralnego rejestru umów zawieranych przez Teatr,
6) ewidencjonowanie i archiwizowanie korespondencji Dyrektora z działającymi w Teatrze organizacjami związkowymi i stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

1. Obieg dokumentów w Teatrze określa instrukcja kancelaryjna.
2. Regulamin reguluje jedynie w sposób ramowy i ogólny najważniejsze dziedziny organizacji i zarządzania Teatrem.
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie obowiązują akty kierownictwa wewnętrznego wydawane przez Dyrektora.
4. Schemat struktury organizacyjnej -załącznik Nr 1 do Regulaminu stanowi jego integralną część.

§ 18.

Traci moc regulamin organizacyjny Teatru nadany w dniu 01.10.2006 roku w brzmieniu obowiązującym od 01.10.2006 roku.
§ 19.

Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 20.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………………
Załącznik Nr 1.Opublikował: Asia Karkoszka
Publikacja dnia: 02.04.2010
Podpisał: Joanna Karkoszka
Dokument z dnia: 05.03.2010
Dokument oglądany razy: 5 206