RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.02.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru


Prezydent Miasta Częstochowy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza
z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 15
1. Niezbędne wymagania:
1) wykształcenie wyższe magisterskie – w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych,
2) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
3) minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością teatralną,
4) brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) korzystanie z pełni praw publicznych,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440, z późn. zm.),
8) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych,
9) przedstawienie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zakresu działalności teatru,
2) znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,
5) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
6) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
7) znajomość przepisów ustawy kodeks pracy,
8) umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury oraz promowania prowadzonych działań,
9) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
10) znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
11) umiejętność kierowania zespołem,
12) zdolności organizacyjne,
13) umiejętność negocjacji,
14) umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
15) kreatywność,
16) komunikatywność,
17) umiejętność działania w warunkach dużego obciążenia stresem.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:
1) zarządzanie teatrem i reprezentowanie instytucji na zewnątrz,
2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
3) odpowiedzialność za działalność programową i realizację zadań,
4) przedstawianie organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5) gospodarowanie mieniem teatru.
Strona 2 z 4
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem,
2) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
3) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
w tym:
a) dokumenty potwierdzające posiadanie minimum 5–letniego doświadczenia zawodowego,
b) dokumenty potwierdzające posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością teatralną,
4) kwestionariusz osobowy - kompletnie wypełniony i opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem,
5) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,
9) oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440, z późn. zm.) - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,
10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,
11) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem, zawierający koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Teatru na okres co najmniej 3 sezonów artystycznych.
Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.
Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
5. Wymagane dokumenty można składać w terminie od dnia 23 lutego 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub bezpośrednio w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nie otwierać - Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Częstochowy).
Kandydat może uzyskać informacje na temat działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania ww. instytucji, w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A, pok. 13, a także może kontaktować się w tej sprawie pod numerem telefonu 34 37 07 327.
Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.
Strona 3 z 4
6. Osoby, które złożą ofertę poinformowane zostaną o wyniku rozpatrzenia ofert. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o dokładnym jego terminie i szczegółach procedury konkursowej.
Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie w formie elektronicznej, dlatego prosi się kandydatów o podanie adresu e-mail do kontaktu w sprawie procedury konkursowej.
Dodatkowe informacje o procedurze konkursowej można uzyskać pod nr telefonu: 34 37 07 228 lub pod numerem 34 37 07 286.
7. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy https://bip.czestochowa.pl
PREZYDENT
MIASTA CZĘSTOCHOWY
(-) Krzysztof Matyjaszczyk
…………………………………………………….
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU
IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE
Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Kandydatki/Kandydata przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wolne stanowisko Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13.
2) Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:
 za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl,
 przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP,
 listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
3) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
 za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl,
 listownie na adres siedziby administratora,
 telefonicznie pod numerem 34 3707 373.
4) Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Kandydatki/Kandydata w Urzędzie Miasta Częstochowy.
5) Dane osobowe Kandydatki/Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust.1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit. b RODO w związku z art. 221 §1 i §2 Kodeksu pracy, art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
6) Podanie danych wynikających z art. 221 §1 i §2 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu naboru na wolne stanowisko.
Strona 4 z 4
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Kandydatkę/Kandydata zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO.
7) Odbiorcami do których mogą być przekazywane dane osobowe Kandydatki/Kandydata są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane Kandydatki/Kandydata są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
8) Dane osobowe Kandydatki/Kandydata będą przetwarzane w procesie rekrutacji, a następnie przechowywane w okresie zatrudnienia i przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnie - dotyczy Kandydatki/Kandydata, która/y wygrała/wygrał w danej procedurze naboru. Natomiast kandydaci, którzy nie wygrali, a chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie zniszczone.
9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Kandydatce/Kandydatowi prawo żądania od Administratora:
 dostępu do treści swoich danych osobowych,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
10) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydatka/Kandydat zawsze ma prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
11) Gdy Kandydatka/Kandydat uzna, że przetwarzanie Jej/Jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).Opublikował: Karina Baron
Publikacja dnia: 23.02.2021
Podpisał: Karina Baron
Dokument z dnia: 23.02.2021
Dokument oglądany razy: 650