A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.03.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Regulamin organizacyjny

T REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ................................................... 3 II.ZADANIA TEATRU ................................................................... 4 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY ORGANIZACJI TEATRU ...... 5 IV. KIEROWNICTWO TEATRU ....................................................... 6 V. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE - ZAKRES DZIAŁANIA ........................ 12 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ................................................. 18 ZAŁACZNIK NR 1 – SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ TEATRU ...... 19 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE § 1. 1. Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Częstochowa. 2. Podstawę prawną działania Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie stanowią: 1) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, 2) akt o jego utworzeniu, 3) aktualny Statut Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie nadany przez organizatora, 4) inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 5) niniejszy Regulamin. § 2. Użyte w Regulaminie organizacyjnym określenia oznaczają: 1) Regulamin – Regulamin organizacyjny Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, 2) Organizator – Gminę Częstochowa, 3) Teatr – Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, 4) Statut – Statut Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, 5) Dyrektor – Dyrektora Teatru 6) Zastępca Dyrektora – Zastępcę Dyrektora ds. Artystycznych Teatru, 7) Dyrekcja – Dyrektora i Zastępcę Dyrektora 8) Główny Księgowy – Głównego Księgowego Teatru, 9) Kadra kierownicza Teatru – Dyrektora, Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, kierowników działów, 10) Komórka organizacyjna – komórkę organizacyjną Teatru, tj. samodzielne stanowisko pracy, wieloosobowe stanowisko pracy, zespół, dział, 11) Pracownicy – osoby zatrudnione w Teatrze na podstawie stosunku pracy, 12) Wykonawcy zewnętrzni – podmioty wykonujące pracę na rzecz Teatru w ramach usług zleconych. ROZDZIAŁ II ZADANIA TEATRU § 3. 1. Do podstawowych zadań Teatru jako instytucji kultury należy: 1) tworzenie, upowszechnianie oraz ochrona sztuki i kultury teatralnej poprzez: a) przygotowywanie spektakli teatralnych na podstawie utworów dramatycznych oraz scenicznych adaptacji innych gatunków literackich autorów polskich i zagranicznych, b) wystawianie przygotowanych spektakli teatralnych zarówno w siedzibie Teatru jak i poza nią, w tym w ramach upowszechniania kultury w terenie oraz w ramach wymiany z instytucjami kultury w kraju i za granicą, c) organizowanie, w siedzibie Teatru i poza nią, widowisk, koncertów i spotkań upowszechniających kulturę teatralną. d) edukację teatralną dzieci i młodzieży, e) uczestnictwo w festiwalach i przeglądach teatralnych, f) udział w integracji środowiska twórców i wykonawców kultury teatralnej polegający na zapraszaniu artystów z kraju i zagranicy do udziału w tworzeniu i wykonywaniu spektakli oraz uczestnictwo pracowników artystycznych Teatru w imprezach kulturalnych organizowanych przez inne instytucje kultury, 2) prowadzenie gospodarki finansowej Teatru na podstawie planu działalności z uwzględnieniem dotacji organizatora. 2. Organizację i porządek w procesie pracy, szczegółowe zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń ze stosunku pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Teatru, jako pracodawcy, i pracowników określają odrębne przepisy, w tym regulaminy wewnętrzne. ROZDZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY ORGANIZACJI TEATRU § 4. 1. Na czele Teatru stoi Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio: 1) Zastępca Dyrektora, 2) Główny Księgowy, 3) Dział Techniczny, 4) Dział Promocyjno – Literacki, 5) Dział Administracyjno-Gospodarczy, 6) Sekretariat, 7) Informatyk – Inspektor Ochrony Danych. 2. Zastępcy Dyrektora podlega bezpośrednio Dział Artystyczny. 3. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział Finansowo - Księgowy. 4. W strukturze organizacyjnej działów wyodrębnia się samodzielne stanowiska pracy, wieloosobowe stanowiska pracy, zespoły. 5. Wykonawcy zewnętrzni świadczący pracę na rzecz Teatru w ramach usług zleconych w zakresie: obsługi prawnej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi informatycznej, wykonywania czynności z zakresu postępowania o udzielenie zamówień publicznych współdziałają z komórkami organizacyjnymi Teatru w granicach wynikających z zawartych umów. 6. Schemat struktury organizacyjnej Teatru stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. § 5. W organizacji wewnętrznej Teatru obowiązują następujące zasady: 1) zasada bieżącej współpracy, według której wszystkie komórki organizacyjne współdziałaj ze sobą, udzielają sobie wzajemnej pomocy, wyjaśnień i informacji, 2) zasada tworzenia struktur organizacyjnych i podziału pracy według specjalizacji, co oznacza, że: a) poszczególnym komórkom organizacyjnym powierza się do wykonania zadania i czynności związane ze sobą lub o zbliżonej tematyce, b) kierownik komórki organizacyjnej dokonuje szczegółowego podziału zadań pomiędzy podległych pracowników, 3) zasada bezpośredniej nadrzędności i podległości, zgodnie z którą przełożony, działając w granicach posiadanych kompetencji, ma prawo wydawać polecenia służbowe podległym pracownikom, którzy zobowiązani są wykonywać te polecenia. 4) zasada zastępstw, według której: a) w razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go stały zastępca, a w przypadku braku stałego zastępcy inna osoba wyznaczona przez bezpośredniego przełożonego, b) kierownik komórki organizacyjnej, w czasie nieobecności podległego pracownika powierza jego czynności pracownicze w całości innemu pracownikowi lub rozdziela je pomiędzy kilku pracowników, 5) zasada protokólarnego przekazywania stanowisk kierowniczych w przypadku zmian osobowych na stanowiskach kierowniczych. ROZDZIAŁ IV KIEROWNICTWO TEATRU § 6. 1. Dyrektor zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Do kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora należy w szczególności: 1) nadzór nad realizacją wszystkich statutowych celów i zadań Teatru w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury teatralnej. 2) nadzór nad prawidłowym i efektywnym prowadzeniem gospodarki finansowej Teatru, w tym: a) zatwierdzanie planu działalności Teatru, b) akceptacja sprawozdań finansowych, c) zatwierdzanie planów inwestycji i remontów, d) tworzenie i gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych, e) podejmowanie decyzji w zakresie dysponowania środkami funduszu wynagrodzeń, 3) nadawanie Teatrowi regulaminu organizacyjnego w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa, 4) ustalanie szczegółowych kompetencji Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego oraz ustalanie i zatwierdzanie zakresów działania osób kierujących komórkami organizacyjnymi Teatru, 5) przyznawanie Zastępcy Dyrektora i Głównemu Księgowemu oraz pozostałym pracownikom wynagrodzeń za pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 6) przyznawanie premii i nagród indywidualnych kierownikom bezpośrednio podległych działów oraz zatwierdzanie premii i nagród pozostałym pracownikom Teatru zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu wynagradzania pracowników Teatru, 7) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy wraz z prawem udzielania Zastępcy Dyrektora i Głównemu Księgowemu pełnomocnictw do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy, 8) uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w charakterze kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), 9) współpraca z: a) okręgowymi inspektoratami pracy, b) urzędami kontroli skarbowej i urzędami skarbowymi, c) organami ścigania, d) środkami masowego przekazu, 10) reprezentowanie Teatru przed sądami powszechnymi, 11) składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 12) dysponowanie rachunkami bankowymi Teatru i składanie wszelkich oświadczeń woli związanych z otwarciem i zamknięciem rachunków bankowych na rzecz Teatru, 13) nadzór nad przestrzeganiem w Teatrze obowiązujących przepisów prawa, 14) współpraca z działającymi w Teatrze związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami twórczymi i zawodowymi, 15) administrowanie danymi osobowymi w Teatrze, 16) podejmowanie decyzji w sprawie powoływania Rady Artystycznej w trybie i na zasadach określonych w Statucie Teatru. 3. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego oraz innych pracowników do reprezentowania Teatru i podejmowania decyzji w imieniu Dyrektora, w określonych przez niego sprawach. 4. Upoważnienia, o których mowa w ust. 3 wydawane są w formie pełnomocnictw. 5. Do składania w imieniu Teatru oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej oraz głównego księgowego. 6. Instrumentem zarządzania są wydawane przez Dyrektora akty kierownictwa wewnętrznego, tj.: 1) zarządzenia normujące sprawy związane z działalnością Teatru, 2) decyzje normujące zagadnienia niższej rangi niż zarządzenia, 3) polecenia zawierające doraźne zadania do wykonania przez określone komórki organizacyjne i stanowiska oraz terminy realizacji tych zadań, 4) pisma okólne zawierające wyjaśnienia, 5) komunikaty informacyjne. § 7. 1. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy podległych mu bezpośrednio: Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz pozostałej kadry kierowniczej. 2. Pomocniczą komórką organizacyjną, podległą bezpośrednio Dyrektorowi jest Sekretariat i Informatyk – Inspektor Ochrony Danych. § 8. 1. Kadra Kierownicza Teatru, realizując ustawowe i statutowe cele Teatru, działa w ścisłej współpracy, według zasad organizacyjnych określonych w Regulaminie i pozostałych aktach kierownictwa wewnętrznego, obowiązujących w Teatrze. 2. Kadra Kierownicza Teatru współdziała w szczególności w zakresie: 1) dbania o właściwy wizerunek Teatru i jego stały rozwój w zakresie działalności kulturalnej, 2) przestrzegania zasad prawidłowej i efektywnej gospodarki finansowej Teatru, 3) planowania i organizowania pracy podległych komórek organizacyjnych oraz nadzoru nad ich prawidłowym funkcjonowaniem i właściwym współdziałaniem, 4) praktycznej, prawidłowej realizacji wszelkich obowiązujących zasad kontroli zarządczej, w tym, także występowania z inicjatywą stałej, bieżącej aktualizacji zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległych pracowników w celu sprawnego funkcjonowania pracy w Teatrze, 5) sprawnej i prawidłowej realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 6) stwarzania warunków rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników, 7) dokonywania merytorycznych ocen pracowników, 8) kontroli zarządczej 9) nadzoru nad przestrzeganiem w Teatrze wszelkich pozostałych obowiązujących przepisów. § 9. 1. Zastępca Dyrektora działa na polecenie, w porozumieniu i konsultacji z Dyrektorem. Do jego kompetencji i odpowiedzialności należy w szczególności: 1) budowa repertuaru Teatru, planowanie poszczególnych premier i obsad realizacyjnych, 2) opracowywanie projektów programów artystycznych i planów repertuarowych długoterminowych oraz przestawianie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi, 3) nadzór nad realizacją programów artystycznych i planów repertuarowych zatwierdzonych przez Dyrektora, 4) budowa i kształtowanie rozwoju zespołu artystycznego, 5) zatwierdzanie planów bieżącej pracy artystycznej, w tym miesięcznych planów repertuarowych opracowywanych przez koordynatora pracy artystycznej, 6) kierownictwo, nadzór i koordynacja pracy podległego działu. 7) wykonywanie, zastrzeżonej Statutem, funkcji pełnomocnika Teatru przy dokonywaniu czynności prawnych, 8) współdziałanie z pozostałymi członkami kierownictwa Teatru w zakresie określonym w § 8 ust. 2 Regulaminu, 9) wykonywanie wszelkich innych czynności zleconych przez Dyrektora, w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 10) nadzorowanie poziomu artystycznego wydawnictw teatralnych, 11) pod nieobecność Dyrektora zastępowanie go we wszystkich sprawach dotyczących działalności artystycznej, 12) uczestnictwo w działaniach Teatru w zakresie sponsoringu, public relations, promocji, reklamy, sprzedaży, organizacji widowni, druku wydawnictw. 2. Zastępcy Dyrektora podlega bezpośrednio Dział Artystyczny, w ramach którego wyodrębnia się: 1) Zespół Aktorski, 2) Pomocniczy Zespół Artystyczny, 3) Stanowisko organizatora pracy artystycznej. § 10. 1. Główny Księgowy działa w porozumieniu, konsultacji i na polecenie Dyrektora. 2. Do kompetencji i odpowiedzialności Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowaniem planu finansowego działalności Teatru, 2) analiza: a) wykonania planu finansowego, b) realizacji zadań finansowo – rzeczowych, c) kosztów i przychodów, d) zobowiązań i należności 3) Przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań wynikających z analiz wymienionych w pkt 2), co najmniej raz w miesiącu oraz na każde żądanie Dyrektora, 4) prowadzenie rachunkowości Teatru dotyczącej działalności gospodarczej, inwestycyjnej, socjalnej oraz prowadzenie rachunkowości innych funduszy tworzonych i prowadzonych w Teatrze w sposób zapewniający; a) właściwy przebieg operacji gospodarczych, b) bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, c) terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości finansowej, raportów na użytek wewnętrzny – dla celów zarządzania oraz dla instytucji zewnętrznych, d) ochronę mienia należącego do Teatru w szczególności poprzez terminowe i prawidłowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za powierzone mienie, e) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, 5) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez komórki organizacyjne Teatru, 6) zapewnienie - pod względem finansowym - prawidłowości umów zawieranych przez Teatr, 7) kontrasygnowanie wszelkich umów zawieranych przez Teatr, w tym, w szczególności umów zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 8) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, 9) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia spornych roszczeń oraz spłaty zobowiązań, 10) analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Teatru, 11) tworzenie i wykonywanie planu finansowego najmu i dzierżawy składników majątkowych Teatru, 12) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji kadrowej Teatru, 13) nadzorowanie prawidłowej archiwizacji dokumentów finansowo – księgowych Teatru, 13) kierownictwo, nadzór i koordynacja pracy podległego działu, 14) wykonywanie, zastrzeżonej Statutem, funkcji pełnomocnika Teatru przy dokonywaniu czynności prawnych, 15) współdziałanie z Dyrekcją w zakresie określonym w § 8 ust. 2 Regulaminu, 16) dokonywanie czynności związanych z ubezpieczeniami majątkowymi Teatru, 17) wykonywanie wszelkich innych czynności należących do kompetencji Głównego Księgowego, a zleconych przez Dyrektora, w tym również na podstawie udzielonych pełnomocnictw, 18) przygotowywanie części finansowej dla dotacji, projektów, konkursów, o które ubiega się bądź, w których bierze udział Teatr. 3. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział Finansowo-Księgowy. § 11. 1. Kadrę kierowniczą Teatru stanowią także kierownicy działów podlegających bezpośrednio Dyrektorowi. 2. Kierownicy działów kierują, nadzorują i koordynują pracę podległych działów. 3. Kierownicy działów odpowiadają w szczególności za: 1) terminowość i jakość pracy wykonywanej osobiście oraz przez podległych pracowników, 2) rozwój zawodowy pracowników, w tym zapewnienie fachowego instruktażu na każdym stanowisku pracy w kierowanym dziale, 3) podejmowane w kierowanej komórce organizacyjnej działania rodzące skutki finansowe, w tym, w szczególności w zakresie wynikającym z postępowań o zamówienie publiczne, 4) przestrzeganie dyscypliny pracy, 5) przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 6) powierzone składniki majątku w podległym dziale i właściwe ich użytkowanie, 7) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi dla potrzeb działu. 4. Kierownicy działów realizują odpowiednio postanowienia § 5 oraz zasadę współdziałania określoną w § 8 ust. 2, ponosząc odpowiedzialność przed Dyrektorem za efektywność podejmowanych decyzji, ich skutki finansowe i zgodność z obowiązującymi przepisami, 5. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla kierowników działów ustala Dyrektor. ROZDZIAŁ V KOMÓRKI ORGANIZACYJNE – ZAKRES DZIAŁANIA § 12. DZIAŁ ARTYSTYCZNY 1. Zastępca Dyrektora kieruje pracą Działu Artystycznego. 2. W skład Działu Artystycznego wchodzą: 1) Zespół Aktorski 2) Pomocniczy Zespół Artystyczny 3) Stanowisko organizatora pracy artystycznej 3. Do zadań Zespołu Aktorskiego należy w szczególności: 1) przygotowanie powierzonych ról scenicznych wg wskazań realizatorów przedstawienia poprzez pracę indywidualną i próby zespołowe, zgodnie z harmonogramem prób Teatru, 2) uczestnictwo w spektaklach i widowiskach odbywanych zarówno w siedzibie Teatru, jak i poza nią, w ramach upowszechniania kultury w terenie oraz wymiany z instytucjami kultury w kraju i za granicą, zgodnie z planem repertuarowym Teatru, 3) udział w sesjach zdjęciowych, nagraniach, rejestracjach i transmisjach dla celów promocyjnych i archiwalnych, 4) aktywne włączanie się i uczestnictwo w działaniach promocyjnych Teatru, 5) kształtowanie dobrego wizerunku Teatru. 4. Do zadań Pomocniczego Zespołu Artystycznego, w skład którego wchodzą inspicjenci - suflerzy, należy w szczególności: 1) uczestnictwo, poprzez obsługę inspicjencką i suflerską, w próbach i przedstawieniach wystawianych przez Teatr oraz spektaklach i imprezach gościnnych organizowanych przez Teatr 2) kontrola przygotowania i realizacji technicznej obsługi spektakli 3) sporządzania raportów z realizacji prób, spektakli i imprez gościnnych. 5. Do zadań organizatora pracy artystycznej należy w szczególności; 1) opracowywanie i koordynacja harmonogramów obsad prób i przedstawień wystawianych lub organizowanych przez Teatr, 2) koordynacja współpracy z artystami współpracującymi z Teatrem, 3) przygotowywanie projektów umów z twórcami i artystami współpracującymi z Teatrem, 4) koordynacja zebrań Rady Artystycznej Teatru, 5) niezwłoczne informowanie kierowników działów o wszelkich zmianach repertuarowych, 6) przygotowywanie egzemplarzy sztuk do prób, 7) uczestnictwo w opracowaniu okresowego repertuaru Teatru, 8) współpraca z ZAIKS i innymi podmiotami w zakresie praw autorskich. § 13. DZIAŁ TECHNICZNY 1. Dział Techniczny wykonuje wszystkie czynności techniczne związane z przygotowaniem przedstawień, zarówno w siedzibie jak i poza siedzibą Teatru, zabezpiecza od strony technicznej działalność innych jednostek organizacyjnych Teatru i obsługę techniczną imprez zleconych, a także wykonuje czynności pomocnicze związane z administracją, promocją i eksploatacją mienia Teatru. 2. Działem Technicznym kieruje Kierownik Techniczny. 3. W Dziale Technicznym wyodrębnia się 2 Zespoły: 1) Zespół Pracowników Produkcji Artystycznej i Eksploatacji Obiektu, w skład którego wchodzą: a) jedno- i wieloosobowe stanowiska rzemieślników teatralnych w zakresie: stolarstwa, ślusarstwa, krawiectwa, plastyki i modelatorstwa, b) stanowisko praczki – prasowaczki. 2) Zespół Pracowników Obsługi Sceny i Imprez, w skład którego wchodzą następujące jedno- i wieloosobowe stanowiska: a) realizatorów światła, dźwięku, elektro-akustyki, b) rekwizytorów, c) garderobianych, d) garderobianych/fryzjerów – perukarzy, e) montażystów, f) montażystów – kierowców, g) montażystów – rekwizytorów. 4. Do zadań Działu należy w szczególności: 1) wykonywanie dekoracji, kostiumów, rekwizytów w ramach produkcji artystycznej – pod nadzorem scenografów i kostiumologów, 2) udział w specjalistycznych komisjach powołanych przez Dyrektora Teatru na okoliczność dopuszczenia do eksploatacji scenografii i poszczególnych elementów dekoracji scenicznych, 3) sporządzanie – w ścisłej współpracy z Głównym Księgowym – kosztorysów poszczególnych produkcji artystycznych, 4) obsługa techniczna przedstawień teatralnych zgodnie ze wskazówkami reżysera, asystenta reżysera, scenografa i inspicjenta, 5) naprawa i konserwacja elementów scenografii, rekwizytów i kostiumów oraz dbałość o ich właściwy stan w trakcie eksploatacji, 6) zapewnienie właściwego przechowywania elementów scenografii, kostiumów i rekwizytów, 7) zapewnienie pełnej i zgodnej z wymogami sprawności technicznej urządzeń scenicznych, 8) ścisłe przestrzeganie zasad bhp i przeciwpożarowych, zarówno w trakcie pracy w obiektach Teatru, jak i w czasie przygotowań i realizacji imprez organizowanych przez Teatr w terenie, 9) bieżące remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, pomieszczeń i budynków Teatru wykonywane w ścisłej współpracy z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego, 10) ścisła współpraca z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego w zakresie wykonywania czynności związanych z przeglądami i dozorem urządzeń technicznych, 11) uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych w zakresie dotyczącym Działu. 12) Współpraca z Działem Promocyjno – Literackim w zakresie: a) wystroju pomieszczeń Teatru przy imprezach okolicznościowych, b) budowy elementów scenografii i obsługi scen w działaniach edukacyjnych Teatru, c) wykonywania instalacji i różnych form reklamy i promocji Teatru. § 14. DZIAŁ PROMOCYJNO - LITERACKI 1. Dział Promocyjno - Literacki prowadzi efektywną sprzedaż biletów, promocję i reklamę Teatru, organizację widowni, działania z zakresu wydawnictw teatralnych, edukacji teatralnej, koordynacji spektakli wyjazdowych i impresaryjnych, współpracy z mediami, public relations. 2. Działem kieruje Kierownik, któremu podlegają bezpośrednio następujące stanowiska: 1) sekretarza literackiego, 2) specjalistów z zakresu: fotografii, plastyki i reklamy wizualnej, 3) specjalistów z zakresu sprzedaży i promocji spektakli, 4) koordynatora widowni, 5) bileterów- szatniarzy, 6) kasjerów biletowych. 3. Do zadań działu należy w szczególności: 1) prowadzenie wszelkich działań związanych z kształtowaniem właściwego wizerunku Teatru, 2) realizacja zadań związanych z organizacją widowni, 3) pozyskiwanie sponsorów jako źródła dodatkowych dochodów Teatru oraz nadzór nad realizacją zobowiązań Teatru wynikających z umów sponsoringowych, 4) prowadzenie wszelkich form reklamy Teatru, 5) planowanie i zapewnienie obsługi widowni spektakli teatralnych i innych zdarzeń artystycznych realizowanych przez Teatr, 6) koordynacja przedstawień wyjazdowych i prowadzenie działań impresaryjnych, 7) uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych w zakresie dotyczącym Działu. 8) przygotowywanie projektów umów w zakresie: sprzedaży i zakupu spektakli teatralnych, koncertów i innych zdarzeń artystycznych, wymiany repertuarowej, wynajmu sal teatralnych, 9) organizacja spektakli i imprez okolicznościowych dla klientów indywidualnych i zorganizowanych, 10) organizowanie różnego rodzaju form upowszechniania wiedzy o Teatrze, 11) opracowywanie i realizacja strategii promocyjnej w mediach, 12) wyszukiwanie i dostarczanie na polecenie Dyrekcji określonych dzieł literackich, 13) współpraca z wydawnictwami dokumentującymi wydarzenia z życia teatralnego w kraju, 14) opracowanie rocznych projektów planów i nadzór nad ich realizacją w zakresie druków i wydawnictw teatralnych, 15) opracowywanie tekstów druków i wydawnictw teatralnych oraz nadzór nad ich jakością graficzną i edytorską, 16) opracowywanie rocznych projektów planów kompleksowej edukacji teatralnej oraz – po zaakceptowaniu ich przez Dyrekcję – nadzór merytoryczny nad ich realizacją, 17) koordynacja działań związanych z udziałem Teatru w festiwalach i przeglądach teatralnych, 18) prowadzenie dokumentacji fotograficznej Teatru, 19) nadzór i koordynacja pracy archiwum artystycznego, 20) opracowywanie strategii i nadzór nad jej realizacją w zakresie reklamy wizualnej Teatru, 21) aktualizacja strony internetowej Teatru 22) sporządzanie cyklicznych planów i sprawozdań merytorycznych na potrzeby Organizatora, 23) prowadzenie teatralnej strony BIP w ścisłej współpracy z Organizatorem oraz pozostałymi Działami Teatru. § 15. DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY 1. Działem Finansowo - Księgowym kieruje Główny Księgowy, 2. W skład Działu wchodzą stanowiska: 1) stanowisko zastępcy Głównego Księgowego, 2) księgowi, 3) stanowisko specjalisty z zakresu księgowości i kadr 4) specjaliści ds. księgowości 3. Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności: 1) opracowywanie procedur księgowych, planu rzeczowego i finansowego oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych w Teatrze, 2) rozliczanie kosztów działalności finansowej Teatru, 3) sporządzanie bilansu i analiza działalności finansowej, 4) prowadzenie sprawozdawczości finansowej, 5) prowadzenie rozliczeń finansowych Teatru, 6) regulowanie zobowiązań podatkowych, 7) przygotowywanie analiz i zestawień finansowych dla Dyrektora, 8) sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń i honorariów, 9) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 10) przygotowywanie części finansowej dla dotacji, projektów, konkursów 11) kompleksowe prowadzenie spraw pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.: a) prowadzenie akt osobowych pracowników oraz innej dokumentacji w sprawach pracowniczych oraz stała ich aktualizacja , b) kontrola prawidłowości ewidencji czasu pracy pracowników na podstawie dokumentacji dostarczonej przez poszczególne komórki organizacyjne, c) wykonywanie wszelkich pozostałych spraw w zakresie działalności kadrowej. § 16. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 1. Działem Administracyjnym kieruje Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych 2. W skład działu wchodzą stanowiska: a) Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych, b) kierowca – intendent, c) konserwator – monter, d) pracownicy gospodarczy, e) portierzy, f) archiwiści, g) obrony cywilnej h) specjalista ds. P.POŻ i) specjalista ds. BHP. 3. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności: 1) administrowanie i zarządzanie budynkami będącymi w dyspozycji Teatru, 2) koordynacja przeglądów i dozorów urządzeń technicznych – dokonywanych przez uprawnionych konserwatorów lub firmy zewnętrzne, 3) planowanie - w porozumieniu z innymi działami Teatru - remontów i inwestycji oraz nadzór nad ich realizacją, 4) wynajem pomieszczeń i obiektów teatralnych oraz kontrola prawidłowości ich realizacji, 5) ochrona mienia Teatru, 6) zapewnienie czystości w obiektach Teatru, 7) prowadzenie rozliczeń elektroenergetycznych, cieplno-energetycznych, wodociągowych i innych związanych z eksploatacją Teatru, 8) organizowanie i nadzór nad postępowaniami z zakresu zamówień publicznych dla wszystkich działów Teatru, 9) zaopatrzenie wszystkich działów Teatru, 10) wykonywanie obowiązków w zakresie planowania i rozliczania transportu wewnętrznego oraz sprawozdawczości w tym zakresie, 11) ewidencja środków trwałych i wyposażenia Teatru, 12) sprawozdawczość z zakresu Działu Administracyjno-Gospodarczego. § 17. SEKRETARIAT 1. Sekretariat jest pomocniczą komórką organizacyjną podległą bezpośrednio Dyrektorowi. 2. W Sekretariacie zatrudnia się asystenta Dyrektora. 3. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności: 1) organizacja czasu i kalendarza Dyrektora i jego Zastępcy, 2) prowadzenie ewidencji korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz przekazywanie jej poszczególnym komórkom organizacyjnym w celu dalszego załatwienia według właściwości, 3) przygotowanie projektów pism w imieniu Dyrektora i jego Zastępcy, 4) prowadzenie ewidencji zarządzeń oraz innych aktów kierownictwa wewnętrznego, 5) prowadzenie centralnego rejestru umów zawieranych przez Teatr, 6) ewidencjonowanie i archiwizowanie korespondencji Dyrektora z działającymi w Teatrze organizacjami związkowymi i stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi. § 18. INFORMATYK - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 1. Informatyk powołany do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych jest stanowiskiem samodzielnym, podległym bezpośrednio Dyrektorowi Teatru. 2. Do zadań informatyka należy kompleksowa obsługa i opieka nad sprzętem komputerowym i siecią komputerową Teatru, w tym w szczególności: 1) dokonywanie cyklicznych przeglądów technicznych, konserwacji, napraw i modernizacji sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji Teatru, 2) dokonywanie napraw i modernizacji sieci komputerowej eksploatowanych w Teatrze. 3. Powierzenie Informatykowi funkcji Inspektora Ochrony Danych następuje w trybie powołania na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 19. 1. Obieg dokumentów w Teatrze określa instrukcja kancelaryjna. 2. Regulamin reguluje jedynie w sposób ramowy i ogólny najważniejsze dziedziny organizacji i zarządzania Teatrem. 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie obowiązują akty kierownictwa wewnętrznego wydawane przez Dyrektora. 4. Schemat struktury organizacyjnej - załącznik Nr 1 do Regulaminu, stanowi jego integralną część. § 20. Traci moc regulamin organizacyjny Teatru nadany Zarządzeniem nr 36/2015 z dnia 19.10.2015 Dyrektora Teatru. § 21. Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania. § 22. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego podania do wiadomości. Załącznik Nr 1. Schemat organizacyjnyOpublikował: Karina Baron
Publikacja dnia: 18.03.2024
Podpisał: Karina Baron
Dokument z dnia: 18.01.2021
Dokument oglądany razy: 12 273