A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.03.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Regulamin organizacyjny


 

Regulamin Organizacyjny Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie

Spis Treści

   

 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ................................................... 3

 

 

 II.ZADANIA TEATRU ................................................................... 4

 

 

 III. Struktura organizacyjna I ZASADY ORGANIZACJI TEATRU ...... 5

 

 

 IV. KIEROWNICTWO TEATRU ....................................................... 6

 

 

 V. Komórki organizacyjne - ZAKRES DZIAŁANIA ........................  12

 

 

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ................................................. 18

 

 

ZAŁACZNIK NR  1 – SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ TEATRU ...... 19

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1.

1.     Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Częstochowa.

2.    Podstawę prawną działania Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie stanowią:

1)    ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,

2)   akt o jego utworzeniu,

3)   aktualny Statut Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie nadany przez organizatora,

4)   inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

5)   niniejszy Regulamin.

 

§ 2.

 Użyte w Regulaminie organizacyjnym określenia oznaczają:

1)    Regulamin – Regulamin organizacyjny Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,

2)   Organizator – Gminę Częstochowa,

3)   Teatr – Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,

4)   Statut – Statut Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,

5)   Dyrektor – Dyrektora Teatru

6)   Zastępca Dyrektora – Zastępcę Dyrektora ds. Artystycznych Teatru,

7)   Dyrekcja – Dyrektora i Zastępcę Dyrektora 

8)   Główny Księgowy – Głównego Księgowego Teatru,

9)   Kadra kierownicza Teatru – Dyrektora, Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, kierowników działów,

10)  Komórka organizacyjna – komórkę organizacyjną Teatru, tj. samodzielne stanowisko pracy, wieloosobowe stanowisko pracy, zespół, dział,

11)   Pracownicy – osoby zatrudnione w Teatrze na podstawie stosunku pracy,

12)  Wykonawcy zewnętrzni – podmioty wykonujące pracę na rzecz Teatru w ramach usług zleconych.  

 

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA TEATRU

§ 3.

1.     Do podstawowych zadań Teatru jako instytucji kultury należy:

1)    tworzenie, upowszechnianie oraz ochrona sztuki i kultury teatralnej poprzez:

a)   przygotowywanie spektakli teatralnych na podstawie utworów dramatycznych oraz scenicznych adaptacji innych gatunków literackich autorów polskich i zagranicznych,

b)   wystawianie przygotowanych spektakli teatralnych zarówno w siedzibie Teatru jak i poza nią, w tym w ramach upowszechniania kultury w terenie oraz w ramach wymiany z instytucjami kultury
w kraju i za granicą,

c)   organizowanie, w siedzibie Teatru i poza nią, widowisk, koncertów
i spotkań upowszechniających kulturę teatralną.

d)   edukację teatralną dzieci i młodzieży,

e)   uczestnictwo w festiwalach i przeglądach teatralnych,

f)   udział w integracji środowiska twórców i wykonawców kultury teatralnej polegający na zapraszaniu artystów z kraju i zagranicy do udziału w tworzeniu i wykonywaniu spektakli oraz uczestnictwo pracowników artystycznych Teatru w imprezach kulturalnych organizowanych przez inne instytucje kultury,

2)   prowadzenie gospodarki finansowej Teatru na podstawie planu działalności z uwzględnieniem dotacji organizatora.

2.    Organizację i porządek w procesie pracy, szczegółowe zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń ze stosunku pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Teatru, jako pracodawcy, i pracowników określają odrębne przepisy, w tym regulaminy wewnętrzne.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY ORGANIZACJI TEATRU

§ 4.

1.     Na czele Teatru stoi Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:

1)    Zastępca Dyrektora,

2)   Główny Księgowy,

3)   Dział Techniczny,

4)   Dział Promocyjno – Literacki,

5)   Dział Administracyjno-Gospodarczy,

6)   Sekretariat,

7)   Informatyk – Inspektor Ochrony Danych.

2.    Zastępcy Dyrektora podlega bezpośrednio Dział Artystyczny.  

3.    Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział Finansowo - Księgowy.

4.    W strukturze organizacyjnej działów wyodrębnia się samodzielne stanowiska pracy, wieloosobowe stanowiska pracy, zespoły.

5.    Wykonawcy zewnętrzni świadczący pracę na rzecz Teatru w ramach usług zleconych w zakresie: obsługi prawnej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi informatycznej, wykonywania czynności z zakresu postępowania o udzielenie zamówień publicznych współdziałają z komórkami organizacyjnymi Teatru  w granicach wynikających z zawartych umów.

6.    Schemat struktury organizacyjnej Teatru stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

 

§ 5.

W organizacji wewnętrznej Teatru obowiązują następujące zasady:

1)    zasada bieżącej współpracy, według której wszystkie komórki organizacyjne współdziałaj ze sobą, udzielają sobie wzajemnej pomocy, wyjaśnień i informacji,

2)   zasada tworzenia struktur organizacyjnych i podziału pracy według specjalizacji, co oznacza, że:

a)    poszczególnym komórkom organizacyjnym powierza się do wykonania

           zadania i czynności związane ze sobą lub o zbliżonej tematyce,

b)   kierownik komórki organizacyjnej dokonuje szczegółowego podziału zadań pomiędzy podległych pracowników,

3)   zasada bezpośredniej nadrzędności i podległości, zgodnie z którą przełożony, działając w granicach posiadanych kompetencji, ma prawo wydawać polecenia służbowe podległym pracownikom, którzy zobowiązani są wykonywać te polecenia.

4)   zasada zastępstw, według której:

a)    w razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go stały zastępca, a w przypadku braku stałego zastępcy inna osoba wyznaczona przez bezpośredniego przełożonego,

b)   kierownik komórki organizacyjnej, w czasie nieobecności podległego pracownika powierza jego czynności pracownicze w całości innemu pracownikowi lub rozdziela je pomiędzy kilku pracowników,

5)   zasada protokólarnego przekazywania stanowisk kierowniczych w przypadku zmian osobowych na stanowiskach kierowniczych.

 

ROZDZIAŁ IV

KIEROWNICTWO TEATRU

§ 6.

1.     Dyrektor zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.

2.    Do kompetencji  i odpowiedzialności Dyrektora należy w szczególności:

1)    nadzór nad realizacją wszystkich statutowych celów i zadań Teatru w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury teatralnej.

2)   nadzór nad prawidłowym i efektywnym prowadzeniem gospodarki finansowej Teatru, w tym:

a)    zatwierdzanie planu działalności Teatru,

b)   akceptacja sprawozdań finansowych,

c)    zatwierdzanie planów inwestycji i remontów,

d)   tworzenie i gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych,

e)   podejmowanie decyzji w zakresie dysponowania środkami funduszu wynagrodzeń,

3)   nadawanie Teatrowi regulaminu organizacyjnego w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa,

4)   ustalanie szczegółowych kompetencji Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego oraz ustalanie i zatwierdzanie zakresów działania osób kierujących komórkami organizacyjnymi Teatru,

5)   przyznawanie Zastępcy Dyrektora i Głównemu Księgowemu oraz pozostałym pracownikom wynagrodzeń za pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

6)   przyznawanie premii i nagród indywidualnych  kierownikom bezpośrednio podległych działów oraz zatwierdzanie premii i nagród pozostałym pracownikom Teatru zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu wynagradzania pracowników Teatru, 

7)   pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy wraz z prawem udzielania Zastępcy Dyrektora i Głównemu Księgowemu pełnomocnictw do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy,

8)   uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w charakterze kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710),

9)   współpraca z:

a)    okręgowymi inspektoratami pracy,

b)   urzędami kontroli skarbowej i urzędami skarbowymi,

c)    organami ścigania,

d)   środkami masowego przekazu,

10)  reprezentowanie Teatru przed sądami powszechnymi,

11)   składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,

12)  dysponowanie rachunkami bankowymi Teatru i składanie wszelkich oświadczeń woli związanych z otwarciem i zamknięciem rachunków bankowych na rzecz Teatru,

13)  nadzór nad przestrzeganiem w Teatrze obowiązujących przepisów prawa,

14)  współpraca z działającymi w Teatrze związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami twórczymi i zawodowymi,

15)  administrowanie danymi osobowymi w Teatrze,

16)  podejmowanie decyzji w sprawie powoływania Rady Artystycznej w trybie i na zasadach  określonych w Statucie Teatru.

3.    Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego oraz innych pracowników do reprezentowania Teatru i podejmowania decyzji w imieniu Dyrektora, w określonych przez niego sprawach.

4.    Upoważnienia, o których mowa w ust. 3 wydawane są w formie pełnomocnictw.

5.    Do składania w imieniu Teatru oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej oraz głównego księgowego.

6.    Instrumentem zarządzania są wydawane przez Dyrektora akty kierownictwa wewnętrznego, tj.:

1)    zarządzenia  normujące sprawy związane z działalnością Teatru,

2)   decyzje normujące zagadnienia niższej rangi niż zarządzenia,

3)   polecenia zawierające doraźne zadania do wykonania przez określone komórki organizacyjne i stanowiska oraz terminy realizacji tych zadań,

4)   pisma okólne zawierające wyjaśnienia,  

5)   komunikaty informacyjne.

 

§ 7.

1.                     Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy podległych mu bezpośrednio: Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz pozostałej kadry kierowniczej.

2.           Pomocniczą  komórką organizacyjną, podległą bezpośrednio Dyrektorowi jest Sekretariat i Informatyk – Inspektor Ochrony Danych.

 

§ 8.

1.     Kadra Kierownicza Teatru, realizując ustawowe i statutowe cele Teatru, działa w ścisłej współpracy, według zasad organizacyjnych określonych w Regulaminie i pozostałych aktach kierownictwa wewnętrznego, obowiązujących w Teatrze.

2.    Kadra Kierownicza Teatru współdziała w szczególności w zakresie:

1)    dbania o właściwy wizerunek Teatru i jego stały rozwój w zakresie działalności kulturalnej,

2)   przestrzegania zasad prawidłowej i efektywnej gospodarki finansowej Teatru,

3)   planowania i organizowania pracy podległych komórek organizacyjnych oraz nadzoru nad ich prawidłowym funkcjonowaniem i właściwym współdziałaniem,

4)   praktycznej, prawidłowej realizacji wszelkich obowiązujących zasad kontroli zarządczej,  w tym, także występowania z inicjatywą stałej, bieżącej aktualizacji zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległych pracowników w celu sprawnego funkcjonowania pracy w Teatrze,  

5)   sprawnej  i prawidłowej realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,   

6)   stwarzania warunków rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników,

7)   dokonywania merytorycznych ocen pracowników,

8)   kontroli zarządczej

9)   nadzoru nad przestrzeganiem w Teatrze wszelkich pozostałych obowiązujących przepisów.

 

 

§ 9.

1.     Zastępca Dyrektora działa na polecenie, w porozumieniu i konsultacji z Dyrektorem. Do jego kompetencji i odpowiedzialności należy w szczególności:

1)    budowa repertuaru Teatru, planowanie poszczególnych premier i obsad realizacyjnych,

2)   opracowywanie projektów programów artystycznych i planów repertuarowych długoterminowych oraz przestawianie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi,

3)   nadzór nad realizacją programów artystycznych i planów repertuarowych zatwierdzonych przez Dyrektora,

4)   budowa i kształtowanie rozwoju zespołu artystycznego,

5)   zatwierdzanie planów bieżącej pracy artystycznej, w tym miesięcznych planów repertuarowych opracowywanych przez koordynatora pracy artystycznej,

6)   kierownictwo, nadzór i koordynacja pracy podległego działu.

7)   wykonywanie, zastrzeżonej Statutem, funkcji pełnomocnika Teatru przy dokonywaniu czynności prawnych,

8)   współdziałanie z pozostałymi członkami kierownictwa Teatru w zakresie określonym w § 8 ust. 2 Regulaminu,

9)   wykonywanie wszelkich innych czynności zleconych przez Dyrektora, w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

10)  nadzorowanie poziomu artystycznego wydawnictw teatralnych,

11)   pod nieobecność Dyrektora zastępowanie go we wszystkich  sprawach dotyczących działalności artystycznej,

12)  uczestnictwo w działaniach Teatru w zakresie sponsoringu, public relations, promocji, reklamy, sprzedaży, organizacji widowni, druku wydawnictw.

2.    Zastępcy Dyrektora podlega bezpośrednio Dział Artystyczny, w ramach którego wyodrębnia się:

1)    Zespół Aktorski,

2)   Pomocniczy Zespół Artystyczny,

3)   Stanowisko organizatora pracy artystycznej.

 

§ 10.

1.     Główny Księgowy działa w porozumieniu, konsultacji i na polecenie Dyrektora.

2.    Do kompetencji i odpowiedzialności Głównego Księgowego należy w szczególności:

1)    nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowaniem planu finansowego działalności Teatru,

2)   analiza:

a)    wykonania planu finansowego,

b)   realizacji zadań finansowo – rzeczowych,

c)    kosztów i przychodów,

d)   zobowiązań i należności

3)   Przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań wynikających z analiz wymienionych w pkt 2), co najmniej raz w miesiącu oraz na każde żądanie Dyrektora,

4)   prowadzenie rachunkowości Teatru dotyczącej działalności gospodarczej, inwestycyjnej, socjalnej oraz prowadzenie rachunkowości innych funduszy tworzonych i prowadzonych w Teatrze w sposób zapewniający;

a)    właściwy przebieg operacji gospodarczych,

b)   bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

c)    terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości finansowej, raportów na użytek wewnętrzny – dla celów zarządzania oraz dla instytucji zewnętrznych,

d)   ochronę mienia należącego do Teatru w szczególności poprzez terminowe i prawidłowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za powierzone mienie,

e)   prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

5)   nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez komórki organizacyjne Teatru,

6)   zapewnienie - pod względem finansowym - prawidłowości umów zawieranych przez Teatr,

7)   kontrasygnowanie wszelkich umów zawieranych przez Teatr, w tym, w szczególności umów zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

8)   przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

9)   zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia spornych roszczeń oraz spłaty zobowiązań,

10)  analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Teatru,

11)   tworzenie i wykonywanie planu finansowego najmu i dzierżawy składników majątkowych Teatru,

12)   nadzorowanie prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji kadrowej Teatru,

13)  nadzorowanie prawidłowej archiwizacji dokumentów finansowo – księgowych Teatru,

13)  kierownictwo, nadzór i koordynacja pracy podległego działu,     

14)  wykonywanie, zastrzeżonej Statutem, funkcji pełnomocnika Teatru przy dokonywaniu czynności prawnych,

15)  współdziałanie z Dyrekcją w zakresie określonym w § 8 ust. 2  Regulaminu,

16)  dokonywanie czynności związanych z ubezpieczeniami majątkowymi Teatru,

17)  wykonywanie wszelkich innych czynności należących do kompetencji Głównego Księgowego, a zleconych przez Dyrektora, w tym również na podstawie udzielonych pełnomocnictw,

18)  przygotowywanie części finansowej dla dotacji, projektów, konkursów, o które ubiega się bądź, w których bierze udział Teatr.

3.    Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział Finansowo-Księgowy.

 

§ 11.

1.     Kadrę kierowniczą Teatru stanowią także kierownicy działów podlegających bezpośrednio Dyrektorowi.

2.    Kierownicy działów kierują, nadzorują i koordynują pracę podległych działów.

3.    Kierownicy działów odpowiadają w szczególności za:

1)    terminowość i jakość pracy wykonywanej osobiście oraz przez podległych pracowników,

2)   rozwój zawodowy pracowników, w tym zapewnienie fachowego instruktażu na każdym stanowisku pracy w kierowanym dziale,

3)   podejmowane w kierowanej komórce organizacyjnej działania rodzące skutki finansowe, w tym, w szczególności w zakresie wynikającym z postępowań o zamówienie publiczne,  

4)   przestrzeganie dyscypliny pracy,

5)   przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

6)   powierzone składniki majątku w podległym dziale i właściwe ich użytkowanie,

7)   racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi dla potrzeb działu. 

4.    Kierownicy działów realizują odpowiednio postanowienia § 5 oraz zasadę współdziałania określoną w § 8 ust. 2, ponosząc odpowiedzialność przed Dyrektorem za efektywność podejmowanych decyzji, ich skutki finansowe i zgodność z obowiązującymi przepisami, 

5.    Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla kierowników działów ustala Dyrektor.

 

ROZDZIAŁ V

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE – ZAKRES DZIAŁANIA

§ 12.

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

1.     Zastępca  Dyrektora kieruje pracą Działu Artystycznego.

2.    W skład Działu Artystycznego wchodzą:

1)   Zespół Aktorski

2)   Pomocniczy Zespół Artystyczny

3)   Stanowisko organizatora pracy artystycznej

3.    Do zadań Zespołu Aktorskiego należy w szczególności:

1)   przygotowanie powierzonych ról scenicznych wg wskazań realizatorów przedstawienia poprzez pracę indywidualną i próby zespołowe, zgodnie     z harmonogramem prób Teatru,

2)   uczestnictwo w spektaklach i widowiskach odbywanych zarówno               w siedzibie Teatru, jak i poza nią, w ramach upowszechniania kultury        w terenie oraz wymiany z instytucjami kultury w kraju i za granicą, zgodnie z planem repertuarowym Teatru,

3)   udział w sesjach zdjęciowych, nagraniach, rejestracjach i transmisjach dla celów promocyjnych i archiwalnych,

4)   aktywne włączanie się i uczestnictwo w działaniach promocyjnych Teatru,

5)   kształtowanie dobrego wizerunku Teatru.

4.    Do zadań Pomocniczego Zespołu Artystycznego, w skład którego wchodzą inspicjenci - suflerzy, należy w szczególności:

1)   uczestnictwo, poprzez obsługę inspicjencką i suflerską, w próbach              i przedstawieniach wystawianych przez Teatr oraz spektaklach                  i imprezach gościnnych organizowanych przez Teatr

2)   kontrola  przygotowania i realizacji technicznej obsługi spektakli

3)   sporządzania raportów z realizacji prób, spektakli i imprez gościnnych.

5.    Do  zadań organizatora  pracy artystycznej należy w szczególności;                                                     

1)   opracowywanie i koordynacja harmonogramów obsad prób i przedstawień wystawianych  lub organizowanych przez Teatr,

2)   koordynacja współpracy z artystami współpracującymi z Teatrem,

3)   przygotowywanie projektów umów z twórcami i artystami współpracującymi z Teatrem,

4)   koordynacja zebrań Rady Artystycznej Teatru,

5)   niezwłoczne informowanie kierowników działów o wszelkich zmianach repertuarowych,

6)   przygotowywanie egzemplarzy sztuk do prób,

7)   uczestnictwo  w opracowaniu okresowego repertuaru Teatru,

8)   współpraca z ZAIKS i innymi podmiotami w zakresie praw autorskich.

 

§ 13.

DZIAŁ TECHNICZNY


1.     Dział Techniczny wykonuje wszystkie czynności techniczne związane               z przygotowaniem   przedstawień, zarówno w siedzibie jak i poza siedzibą Teatru, zabezpiecza od strony technicznej działalność innych jednostek organizacyjnych Teatru i obsługę techniczną imprez zleconych, a także wykonuje czynności pomocnicze związane z administracją, promocją                i eksploatacją mienia Teatru.  

2.    Działem Technicznym kieruje Kierownik Techniczny.  

3.    W  Dziale Technicznym wyodrębnia się 2 Zespoły:

1)   Zespół Pracowników Produkcji Artystycznej i Eksploatacji Obiektu,          w skład którego wchodzą:

a)   jedno- i wieloosobowe stanowiska rzemieślników teatralnych            w zakresie: stolarstwa, ślusarstwa, krawiectwa, plastyki                    i modelatorstwa,

b)   stanowisko praczki – prasowaczki.

2)   Zespół Pracowników Obsługi Sceny i Imprez, w skład którego wchodzą następujące jedno- i wieloosobowe stanowiska:

a)    realizatorów światła, dźwięku, elektro-akustyki,

b)   rekwizytorów,

c)    garderobianych,

d)   garderobianych/fryzjerów – perukarzy,

e)   montażystów,

f)    montażystów – kierowców,

g)    montażystów – rekwizytorów.

4.    Do zadań Działu należy w szczególności:

1)   wykonywanie dekoracji, kostiumów, rekwizytów w ramach produkcji artystycznej – pod nadzorem scenografów i kostiumologów,

2)   udział w specjalistycznych komisjach powołanych przez Dyrektora Teatru na okoliczność dopuszczenia do eksploatacji scenografii i poszczególnych elementów dekoracji scenicznych,  

3)   sporządzanie – w ścisłej współpracy z Głównym Księgowym – kosztorysów poszczególnych produkcji artystycznych,

4)   obsługa techniczna przedstawień teatralnych zgodnie ze wskazówkami reżysera, asystenta reżysera, scenografa i inspicjenta,

5)   naprawa i konserwacja elementów scenografii, rekwizytów i kostiumów oraz dbałość o ich właściwy stan w trakcie eksploatacji,

6)   zapewnienie właściwego przechowywania elementów scenografii, kostiumów i rekwizytów,

7)   zapewnienie pełnej i zgodnej z wymogami sprawności technicznej urządzeń scenicznych,

8)   ścisłe przestrzeganie zasad bhp i przeciwpożarowych, zarówno w trakcie pracy w obiektach Teatru, jak i w czasie przygotowań i realizacji imprez organizowanych przez Teatr w terenie, 

9)   bieżące remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, pomieszczeń               i budynków Teatru wykonywane w ścisłej współpracy z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego,

10)  ścisła współpraca z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego w zakresie wykonywania czynności związanych z przeglądami i dozorem urządzeń technicznych,   

11)   uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych               w zakresie dotyczącym Działu.   

12)  Współpraca z Działem Promocyjno – Literackim w zakresie:

a)   wystroju pomieszczeń Teatru przy imprezach okolicznościowych,

b)   budowy elementów scenografii i obsługi scen w działaniach edukacyjnych Teatru,

c)   wykonywania instalacji i różnych form reklamy i promocji Teatru.

 

 § 14.

DZIAŁ PROMOCYJNO - LITERACKI

1.   Dział Promocyjno - Literacki prowadzi efektywną sprzedaż biletów, promocję  i reklamę Teatru, organizację widowni, działania z zakresu wydawnictw teatralnych, edukacji teatralnej, koordynacji spektakli wyjazdowych                i impresaryjnych, współpracy z mediami, public relations.

2.  Działem kieruje Kierownik, któremu podlegają bezpośrednio następujące stanowiska:

1)    sekretarza literackiego,

2)   specjalistów  z zakresu: fotografii, plastyki i reklamy wizualnej,

3)   specjalistów z zakresu sprzedaży i promocji spektakli,

4)   koordynatora widowni,

5)   bileterów- szatniarzy,

6)   kasjerów biletowych.

3.  Do zadań działu należy w szczególności:

1)    prowadzenie wszelkich działań związanych z kształtowaniem właściwego wizerunku Teatru, 

2)   realizacja zadań związanych z organizacją widowni, 

3)   pozyskiwanie sponsorów jako źródła dodatkowych dochodów Teatru oraz nadzór nad realizacją zobowiązań Teatru wynikających z umów sponsoringowych,

4)   prowadzenie wszelkich form reklamy Teatru,

5)   planowanie i zapewnienie obsługi widowni spektakli teatralnych i innych zdarzeń artystycznych realizowanych przez Teatr,

6)   koordynacja przedstawień wyjazdowych i prowadzenie działań impresaryjnych,

7)   uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie  zamówień publicznych w zakresie dotyczącym  Działu.

8)   przygotowywanie projektów umów w zakresie: sprzedaży i zakupu spektakli teatralnych, koncertów i innych zdarzeń artystycznych, wymiany repertuarowej, wynajmu sal teatralnych,

9)   organizacja spektakli i imprez okolicznościowych dla klientów indywidualnych i zorganizowanych,

10)  organizowanie różnego rodzaju form upowszechniania wiedzy  o Teatrze,

11)   opracowywanie i realizacja strategii promocyjnej w mediach,

12)  wyszukiwanie i dostarczanie na polecenie Dyrekcji określonych dzieł literackich,

13)   współpraca z wydawnictwami dokumentującymi wydarzenia z życia teatralnego w kraju,

14)  opracowanie rocznych projektów planów i nadzór nad ich realizacją w zakresie druków i wydawnictw teatralnych,  

15)  opracowywanie tekstów druków i wydawnictw teatralnych oraz nadzór nad ich jakością graficzną i edytorską,

16)  opracowywanie rocznych projektów planów kompleksowej edukacji teatralnej oraz – po zaakceptowaniu ich przez Dyrekcję – nadzór merytoryczny nad ich realizacją,

17)   koordynacja działań związanych z udziałem Teatru w festiwalach i przeglądach teatralnych,

18)  prowadzenie dokumentacji fotograficznej Teatru,

19)  nadzór i koordynacja pracy archiwum artystycznego,

20) opracowywanie strategii i nadzór nad jej realizacją w zakresie reklamy   

wizualnej Teatru,

21)  aktualizacja strony internetowej Teatru

22) sporządzanie cyklicznych planów i sprawozdań merytorycznych na  potrzeby Organizatora,

23) prowadzenie teatralnej strony BIP w ścisłej współpracy                           z  Organizatorem oraz pozostałymi Działami Teatru.

 

§ 15.

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

1.     Działem Finansowo - Księgowym kieruje Główny Księgowy,

2.    W skład Działu wchodzą stanowiska:  

1)    stanowisko zastępcy Głównego Księgowego,

2)   księgowi,

3)   stanowisko specjalisty z zakresu księgowości i kadr

4)   specjaliści ds. księgowości

3.    Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

1)    opracowywanie procedur księgowych, planu rzeczowego i finansowego oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych w Teatrze,

2)   rozliczanie kosztów działalności finansowej Teatru,

3)   sporządzanie bilansu i analiza działalności finansowej,

4)   prowadzenie sprawozdawczości finansowej,

5)   prowadzenie rozliczeń finansowych Teatru,

6)   regulowanie zobowiązań podatkowych,

7)   przygotowywanie analiz i zestawień finansowych dla Dyrektora,

8)   sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń i honorariów,

9)   obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

10) przygotowywanie części finansowej dla dotacji, projektów, konkursów

11)   kompleksowe prowadzenie spraw pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:

a)  prowadzenie akt osobowych pracowników oraz innej dokumentacji w sprawach pracowniczych oraz stała ich aktualizacja ,

b)   kontrola prawidłowości ewidencji czasu pracy pracowników na podstawie dokumentacji dostarczonej przez poszczególne komórki organizacyjne,

c)  wykonywanie wszelkich pozostałych spraw w zakresie działalności kadrowej.

 

§ 16.

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

1.     Działem Administracyjnym kieruje Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych

2.    W skład działu wchodzą stanowiska:

a)     Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych,

b)     kierowca – intendent,

c)     konserwator – monter,

d)     pracownicy gospodarczy,

e)     portierzy,

f)     archiwiści,

g)     obrony cywilnej

h)     specjalista ds. P.POŻ

i)      specjalista ds. BHP.

3.    Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

1)   administrowanie i zarządzanie budynkami będącymi w dyspozycji Teatru,

2)   koordynacja przeglądów i dozorów urządzeń technicznych – dokonywanych przez uprawnionych konserwatorów lub firmy zewnętrzne,  

3)   planowanie - w porozumieniu z innymi działami Teatru - remontów i inwestycji oraz nadzór nad ich realizacją,

4)   wynajem pomieszczeń i obiektów teatralnych oraz  kontrola prawidłowości ich realizacji,

5)   ochrona mienia Teatru,

6)   zapewnienie czystości w obiektach Teatru,

7)   prowadzenie rozliczeń elektroenergetycznych, cieplno-energetycznych, wodociągowych i innych związanych z eksploatacją Teatru,

8)   organizowanie i nadzór nad postępowaniami z zakresu zamówień publicznych dla wszystkich działów Teatru,

9)   zaopatrzenie wszystkich działów Teatru,

10)  wykonywanie obowiązków w zakresie planowania i rozliczania transportu wewnętrznego oraz sprawozdawczości w tym zakresie,

11)   ewidencja środków trwałych i wyposażenia Teatru,

12)  sprawozdawczość z zakresu Działu Administracyjno-Gospodarczego.

 

§ 17.

SEKRETARIAT

1.     Sekretariat jest pomocniczą komórką organizacyjną podległą bezpośrednio Dyrektorowi.

2.    W Sekretariacie zatrudnia się asystenta Dyrektora.

3.    Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:

1)   organizacja czasu i kalendarza Dyrektora  i jego Zastępcy,

2)   prowadzenie ewidencji korespondencji zewnętrznej  i wewnętrznej  oraz przekazywanie jej poszczególnym komórkom organizacyjnym w celu dalszego załatwienia według właściwości,

3)   przygotowanie projektów pism w imieniu Dyrektora i jego Zastępcy,

4)   prowadzenie ewidencji zarządzeń oraz innych aktów kierownictwa wewnętrznego,

5)   prowadzenie centralnego rejestru umów zawieranych przez Teatr,

6)   ewidencjonowanie i archiwizowanie korespondencji Dyrektora z działającymi w Teatrze organizacjami związkowymi i stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi.

 

§ 18.

INFORMATYK - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

1.            Informatyk  powołany do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych jest stanowiskiem samodzielnym, podległym bezpośrednio Dyrektorowi Teatru.

2.           Do zadań informatyka należy kompleksowa obsługa i opieka nad sprzętem komputerowym i siecią komputerową Teatru,  w tym w szczególności:

1)    dokonywanie cyklicznych przeglądów technicznych, konserwacji, napraw i modernizacji sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji Teatru,

2)   dokonywanie napraw i modernizacji sieci komputerowej eksploatowanych w Teatrze.

3.           Powierzenie Informatykowi funkcji Inspektora Ochrony Danych następuje w trybie powołania na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

1.     Obieg dokumentów w Teatrze określa instrukcja kancelaryjna.

2.    Regulamin reguluje jedynie w sposób ramowy i ogólny najważniejsze dziedziny organizacji i zarządzania Teatrem.

3.    W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie obowiązują akty kierownictwa wewnętrznego wydawane przez Dyrektora.

4.    Schemat struktury organizacyjnej - załącznik Nr 1 do  Regulaminu, stanowi jego integralną część.

 

§ 20.

Traci moc regulamin organizacyjny Teatru nadany Zarządzeniem nr 36/2015 z dnia 19.10.2015 Dyrektora Teatru.

 

§ 21.

Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

§ 22.

 Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego podania do wiadomości.

 

 

 

Załącznik Nr 1.   Schemat organizacyjny

 Opublikował: Karina Baron
Publikacja dnia: 18.03.2024
Podpisał: Karina Baron
Dokument z dnia: 18.03.2024
Dokument oglądany razy: 12 272